O konferenci

Konference 12. Hradecké dny sociální práce svým tématem odkazuje na práci prof. Ulricha Becka (1944 – 2015), který zemřel letos na Nový rok ve věku 70 let. Tento klasik německé sociologie a tématu nejistot a rizikové společnosti je znám nejen v oblasti společenských věd a jeho klíčové dílo „Riziková společnost“ bylo přeloženo do více než 15 světových jazyků, včetně jazyka českého. Tématu rizikové společnosti se vší její spletitostí, globalizační šíří záběru a složitostí, se svým způsobem doživotně upsal. Téměř na sklonku života pak řekl: „Ale jinak jsem vším také pohlcen a přehlcen, už nemám schopnost se událostmi systematicky zabývat. Maximálně je možné si vybrat jeden bod a ten soustavně sledovat, jinak se v tom ztratíte. To perpetuum mobile světových událostí člověk nemůže chápat ani v jednotlivostech, natož pak v tom, jak spolu všechno to dění souvisí.“ (Zdroj: http://respekt.ihned.cz/c1-52009450-zemrel-sociolog-ulrich-beck)

Hlavním cílem konference je reflexe podmínek sociální práce v nejisté době. Nejistota, rizikovost, tekutost, to jsou běžně uváděné pojmy k označení proměnlivosti a nestálosti pozdně moderní doby. Tyto podmínky znesnadňují jak adaptaci oboru sociální práce na změny v aktuálně probíhajícím čase, tak též odhad budoucího vývoje základních společenských institucí a tedy i postavení, role a očekávání oboru sociální práce. Konference se zaměřuje na nejistoty v oblasti vývoje vzdělávání v sociální práci, nejistou základní společenskou jednotku, kterou je rodina, téma stárnutí populace i na mezinárodní kontexty nejistot. Partikulárním cílem konference je též iniciace kritické sociální práce do českého prostředí.  


Spolupořadatel konference

Centrum globálních studií Akademie věd ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Záštita konference

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové

Tematické okruhy konference


Výstupy z konference

Výstupem konference budou dva sborníky v tištěné podobě. Vědecký sborník, kam budou zařazeny příspěvky označené ve dvou úspěšných  recenzních řízeních jako vědecké a odborný sborník, kam budou zařazeny příspěvky označené v rámci recenzních řízeních jako odborné.
Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky, které neodpovídají tématu konference či nesplňují formální požadavky. Příspěvky, které nebudou naplňovat stanovené požadavky nebudou poslány k recenznímu řízení.

Jednací jazyky mezinárodní vědecké konference

Čeština, slovenština, angličtina.

Místo konání

Aula 3. budovy UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227; naproti Fakultní nemocnici HK) a další místnosti v rámci Objektu společné výuky (bude upřesněno později).

Účastnický poplatek

2 100 Kč nebo 75 EUR
Bankovním převodem na účet: Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 2733582/800
Variabilní symbol:  0576000115
Konstantní symbol: 0308
IBAN CZ65 0800 0000 0000 0273 3582
SWIFT GIBACZPX

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení. Bez příjmení účastníka nelze platbu identifikovat.

Registrační poplatek uhraďte prosím nejpozději do 19. 9. 2015.

Registrační poplatek lze hradit pouze bankovním převodem, dovolujeme si upozornit, že platba na místě nebude možná.

V případě neúčasti na konferenci se účastnické poplatky jednotlivým účastníkům nevracejí.

Studentky a studenti sociálních oborů na UHK jsou osvobozeni od platby účastnického poplatku.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu konference, recenzovaný sborník v tištěné podobě (otištění textu je podmíněno účastí autorky či autora na konferenci a splněním obsahových a formálních požadavků), občerstvení během akce, společenský večer.